Blogs

Hantsjes 28 november 2021

As it libben in skouspul is, dan foarmet de supermerk it dekôr. In eintsje foar my is in jonge mem drok dwaande om in winkelwein te foljen mei wat nedich is foar in húshâlding mei twa jonkjes.

Túnpaad 21 november 2021

Ik wist it al hiel lang, mar as it dan werklik safier is, docht it dochs in bytsje sear: it túnpaad is ynienen te koart.

Kop-en-pantsjes 7 november 2021

Al faker ha ’k opmerkingen krigen oer de foto fan de twa reaukes by dizze rige ferhalen. Wêrom gjin leppeltsjes, wat steane se der nuver by, en sa mear.

Reut'm 31 oktober 2021

Wy binne delstrutsen op de pleatslike camping fan Reutum, of Reut 'm, sa 't men dêr seit. De ‘eu’ wurdt dêrby wat ôfplatte, sadat sels in wurd as Reutum lanlike assosjaasjes opropt.

Allergys 24 oktober 2021

Ik wie skoalmaster. En as dat al net slim genôch wie, ek noch ris in entûsjast eksimplaar. Dêr waard nammentlik yn de advertinsje om frege.