Blogs

Moedig voorwaarts! 8 mei 2020

Sa’t jim sjogge is der wat feroare oan dizze webside. Neist de kleurkes is benammen de motor ûnder de skyl by de tiid brocht.

Flutpraat 31 mei 2019

Der kin yn Fryslân net in literêre priis útrikt wurde, of der binne wol lju dy't it net litte kinne om der in soerich rantsje omhinne te figuerseagjen.

Friesch Dagblad 8 februari 2019

Yn desimber krige ik fan it Friesch Dagblad de fraach oft ik ek koarte ferhalen skriuwe woe, alle moannen ien. Baukje Zijlstra hold dermei op, dat sadwaande.

Sunder seks 26 oktober 2018

In jier lyn siet ik yn in foarum yn de Harmonie. My waard frege wat ik ferwachte fan de Kulturele Haadstêd. Ik andere dat ik as proazaskriuwer gjin idee hie.

Bleate frou?! 18 mei 2018

Wat moatte je as boekesaak mei in berneboek as Heech Tymo, sjoch omheech? Of spesifiker: wêr moatte je it dellizze? Normaal sprutsen soe dat gjin fraach wêze moatte.