Blogs

De toan fan 24 november 2017

Ik ha in wike lang álle columns op Omrop Fryslân lêzen. Sok dwaan liket, no’t ik it sa stean sjoch, op in taakstraf, mar gjin noed, ik kin it neifertelle.

Ónno, hoe is it dêr?! 28 oktober 2017

Ik bin tsjintwurdich net foar de telefyzje wei te slaan. Sterker noch, ik kin net wachtsje oant it safier is en Fryslân Hjoed, it haadprogramma fan ús oars sa brave Omrop begjint.

Boek Fan De Moanne 22 september 2017

Faak hearre je dat boeken te djoer binne. Mar kinne boeken ek te goedkeap wêze? Dy fraach skeat my troch de holle doe’t ik it nijste Boek fan de Moanne lizzen seach.

Priis! 8 juli 2017

De Gysbert is wer yn it Fryske lân. En in tradysje soe gjin tradysje wêze as der gjin opkuor omhinne ûntstiet.

Bye bye Teake! 23 juni 2017

Soms is in ôfskied mear as in ôfskied. Dat jildt yn alle gefallen foar it ôfswaaien fan Teake Oppewal, literatuerbefoarderer (prima Scrabble-wurd) sa’t dat dan sa moai neamd wurdt.

Fonteinpine 28 april 2017

De Kulturele Haadstêd begjint foarm te krijen. Ek de ûntwerpen fan de alve fonteinen wurde rûnom fertoand. Mei dêrby de foar de hân lizzende kommentaren.