Nijste boek

Nieuwste boek

Nijs & Aginda

Nieuws & agenda

Tiidmasine 14 april 2023

Op 13 april waard de lp 'Tiidmasine' presinteard yn de Neushoorn te Ljouwert. Mei dêrop ien tekst fan myn hân: De hearen fan it fean, op muzyk set troch Jeroen Seinstra fan de Hûnekop.

mear/meer

Mear boeken

Meer boeken

Blog

Smile! 29 december 2023

Dat fotografy tusken alle oare keunstfoarmen in frjemde ein yn ’e byt is, wie my al opfallen doe’t ik as winner fan de Gysbert Japixpriis net keas foar in tradisjoneel skildere portret mar foar in