Nijste boek

Nieuwste boek

Nijs & Aginda

Nieuws & agenda

Mear boeken

Meer boeken

Blog

Set de wekker! 20 november 2020

'Myn column oer it belang fan literatuerpromoasje. Resultaat: fan sneon ôf mei ik elke tredde sneon fan 'e moanne by Omrop Fryslân oer Fryske boeken prate. Ik mei it sels ynfulle.

Omrop F. 14 november 2020

Yn ’e Ljouwerter fan 13 novimber skreau Martsje de Jong yn har twa-wyklikse column: 'Miskien kin de Omrop kultuer en literatuer in like struktureel plak jaan op radio en tv as fuotbal.

Boppe wetter 6 november 2020

Hoe’t in lytse literatuer him ûnderskiedt fan gruttere (of fan harsels as ‘grutter’ beskôgjende) literatueren? Troch yn alles lyts te wêzen, tinkt my. En nee, dat bedoel ik net negatyf.