Blogs

Smile! 29 december 2023

Dat fotografy tusken alle oare keunstfoarmen in frjemde ein yn ’e byt is, wie my al opfallen doe’t ik as winner fan de Gysbert Japixpriis net keas foar in tradisjoneel skildere portret mar foar in

Hooftpijn 4 juli 2023

'Naar gelang het Noorden' is út, mei op de foarkant twa baaien himden. Neffens my hie in te grutte broek better west, en wel hierom.

LAKS 14 april 2023

Dat it yn Nederlân stoarmje kin, sil gjinien ûntgien wêze. Sa’t it ek gjinien ûnbekend foarkomme sil dat dy stoarmen faak húshâlde yn itselde glês wetter.

Kribels 24 maart 2023

Seksuele foarljochting oan bern yn it basisûnderwiis, ik ha my der jierren skuldich oan makke. Want dat wie sawat misdiedich, as ik de roppers en razers op de sosjale media teminsten leauwe mei.