Blogs

Hooftpijn 4 juli 2023

'Naar gelang het Noorden' is út, mei op de foarkant twa baaien himden. Neffens my hie in te grutte broek better west, en wel hierom.

LAKS 14 april 2023

Dat it yn Nederlân stoarmje kin, sil gjinien ûntgien wêze. Sa’t it ek gjinien ûnbekend foarkomme sil dat dy stoarmen faak húshâlde yn itselde glês wetter.

Kribels 24 maart 2023

Seksuele foarljochting oan bern yn it basisûnderwiis, ik ha my der jierren skuldich oan makke. Want dat wie sawat misdiedich, as ik de roppers en razers op de sosjale media teminsten leauwe mei.

Hantsjes 28 november 2021

As it libben in skouspul is, dan foarmet de supermerk it dekôr. In eintsje foar my is in jonge mem drok dwaande om in winkelwein te foljen mei wat nedich is foar in húshâlding mei twa jonkjes.

Túnpaad 21 november 2021

Ik wist it al hiel lang, mar as it dan werklik safier is, docht it dochs in bytsje sear: it túnpaad is ynienen te koart.