Blogs

Fragmintaasjeko 3 oktober 2021

Ynienen sjoch ik har lizzen: in ko. Skamteleas leit se yn ’e berm, kroandea. By boer Tykstra falt der, lykas by al syn kollega’s, geregeldwei in koke om.

Earme Rink 18 juni 2021

Hjoed mar ris belle mei de gemeente Smellingerlân, dwaande mei in oansteande besuniging fan mear as 30000 eurootsjes op it Frysk taalbelied, en der noch altyd net yn slagge om de Rink van der Velde

Alwer in griis 20 februari 2021

Alwer krityk, moat dat no écht? De Gysbert foar 2022 is amper út ’e startblokken, of dêr steane de roptoeters alwer oan ’e sydline te balten, fjouwer âld-winners noch wol.

Dea spoar 15 januari 2021

Wy skriuwe 1975. Mei in farske beneaming oan de Ds. Griffijnskoalle yn ’e bûse setten wy ta op Kollumersweach. Der moast ommers in hûs útsocht wurde, sa’t master Wiersma ús te witten dien hie.

Toerelul 27 november 2020

Ljouwert mei himsels graach foardwaan as City, of leaver noch as Capital City, dit sjoen de festivals dy’t yn ús haadstêd har basis fine.

Set de wekker! 20 november 2020

'Myn column oer it belang fan literatuerpromoasje. Resultaat: fan sneon ôf mei ik elke tredde sneon fan 'e moanne by Omrop Fryslân oer Fryske boeken prate. Ik mei it sels ynfulle.