Blogs

By de poat 28 juli 2020

Yn ’e regel reagear ik net op opinystikken, mar troch in column fan Friduwyh Riemersma op Fers2 frege ik my ôf oft it net tiid

Seremonieel 10 juli 2020

Troch de fraach oan Paul Theroux,  skriuwer fan ûnder oare in searje reisboeken, hoe’t er de rol fan in redakteur seach, liet ik ris yn my omgean wat ik dan antwurdzje soe.

Moedig voorwaarts! 8 mei 2020

Sa’t jim sjogge is der wat feroare oan dizze webside. Neist de kleurkes is benammen de motor ûnder de skyl by de tiid brocht.

Flutpraat 31 mei 2019

Der kin yn Fryslân net in literêre priis útrikt wurde, of der binne wol lju dy't it net litte kinne om der in soerich rantsje omhinne te figuerseagjen.

Friesch Dagblad 8 februari 2019

Yn desimber krige ik fan it Friesch Dagblad de fraach oft ik ek koarte ferhalen skriuwe woe, alle moannen ien. Baukje Zijlstra hold dermei op, dat sadwaande.

Sunder seks 26 oktober 2018

In jier lyn siet ik yn in foarum yn de Harmonie. My waard frege wat ik ferwachte fan de Kulturele Haadstêd. Ik andere dat ik as proazaskriuwer gjin idee hie.