Nei de Buchmesse

5 juli 2016

De Fryske útjouwerijen hawwe yn ’e mande as ‘Boeken fan Fryslân’ en yn oerlis mei it Nederlands Letterenfonds tsien titels útsocht foar de brosjuere 10 books from Friesland. De brosjuere wurdt by de Frankfurter Buchmesse yn oktober yn it omtinken fan bûtenlânske útjouwers brocht. Einum is ien fan de tsien boeken, dus benijd wat dat opsmyt!