Utsteld lok / Uitgesteld geluk

Verhalen

26 april 2022

Op woansdei 15 juni wurdt myn ferhaal 'Fan bosk en iepen fjild' de jûns om 19.30 oere foarlêzen troch Sjoerd Bottema te Frjentsjer. Lokaasje: Idylle Waadhoeke oan it begjin fan it Hitsumer Binnenpaad.

Op woensdag 15 juni wordt mijn verhaal 'Fan bosk en iepen fjild' 's avonds om 19.30 uur voorgelezen door Sjoerd Bottema te Franeker. Locatie: Idylle Waadhoeke aan het begin van het Hitzumer Binnenpaad.