Nijs & Agenda

Nieuws & agenda

Utrikking Rely Jorritsmapriis 13 september 2016

De útrikking fan de Rely Jorritsmapriis 2016 is op sneon 1 oktober om 14.30 oere yn it doarpshûs fan Weidum / De uitreiking van de Rely Jorritsmaprijs is op zaterdag 1 oktober om 14.30 uur in het dorpshuis van Weidum. Allegearre fan herte wolkom!

mear/meer

Nei de Buchmesse 5 juli 2016

De Fryske útjouwerijen hawwe yn ’e mande as ‘Boeken fan Fryslân’ en yn oerlis mei it Nederlands Letterenfonds tsien titels útsocht foar de brosjuere 10 books from Friesland. De brosjuere wurdt by de Frankfurter Buchmesse yn oktober yn it omtinken fan bûtenlânske útjouwers brocht.

mear/meer

Wurkwinkels 15 januari 2016

Op 25 jannewaris, 1 en 8 febrewaris jou ik yn it ramt fan de ferhalewedstriid fan it Skriuwersboun in trijetal wurkwinkels yn resp. Koudum, Burgum en Wommels.

mear/meer

Utrikking Gysbert 9 oktober 2015

Op 10 oktober, om 14.00 oere, útrikking Gysbert Japicxpriis yn de Martinitsjerke te Boalsert / Uitreiking Gysbert Japicxprijs in de Martinikerk te Bolsward. Elkenien wolkom / iedereen welkom!

mear/meer