Nijs & Agenda

Nieuws & agenda

Meet en Greet 18 maart 2017

Op sneontemiddei 25 maart hâldt de Friese Pers Boekerij in boekemerk yn it gebou fan de NDC (Sixmastrjitte 15) te Ljouwert, In ferskaat oan skriuwers jout acte de présence. Ik dus ek!

mear/meer

Utrikking Rely Jorritsmapriis 13 september 2016

De útrikking fan de Rely Jorritsmapriis 2016 is op sneon 1 oktober om 14.30 oere yn it doarpshûs fan Weidum / De uitreiking van de Rely Jorritsmaprijs is op zaterdag 1 oktober om 14.30 uur in het dorpshuis van Weidum. Allegearre fan herte wolkom!

mear/meer

Nei de Buchmesse 5 juli 2016

De Fryske útjouwerijen hawwe yn ’e mande as ‘Boeken fan Fryslân’ en yn oerlis mei it Nederlands Letterenfonds tsien titels útsocht foar de brosjuere 10 books from Friesland. De brosjuere wurdt by de Frankfurter Buchmesse yn oktober yn it omtinken fan bûtenlânske útjouwers brocht.

mear/meer