Utrikking Rely Jorritsmapriis

13 september 2016

De útrikking fan de Rely Jorritsmapriis 2016 is op sneon 1 oktober om 14.30 oere yn it doarpshûs fan Weidum / De uitreiking van de Rely Jorritsmaprijs is op zaterdag 1 oktober om 14.30 uur in het dorpshuis van Weidum. Allegearre fan herte wolkom!